Mihin ryhmäpsykoterapia perustuu?

Miksi ryhmä?

Suomen Ryhmäpsykoterapia ry:n kouluttamat psykoterapeutit työskentelevät ryhmien kanssa psykodynaamisesti. Ryhmissä syntyvät erilaiset suhteet tarjoavat erinomaisen lähtökohdan psykodynaamiselle työskentelylle.

Ihmisen mieli koostuu yksilöllisistä pyrkimyksistä sekä tavoista olla tekemisissä toisten kanssa. Ryhmässä ihminen ilmeneekin parhaiten kokonaisuutena: siellä esiin tulevat ”yksilöminä” ja ”ryhmäminä”. Ryhmä on erinomainen paikka tutustua itseensä.

Mitä on psykodynamiikka ryhmässä?

Mielessä vaikuttaa erilaisia haluja, kieltoja, fantasioita, ennakko-oletuksia ja muistoja. Usein emme tiedosta sitä, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Erityisesti silloin kun tällaiset voimat ovat ristiriidassa keskenään, herää ahdistavia, masentavia ja pelottavia ajatuksia ja tunteita. Elämä vaikeutuu, ilo ja energia katoavat. Emme kykene toimimaan niin rennosti kuin haluaisimme. Erityisesti ryhmätilanteissa nämä ongelmat tulevat esiin. Siksi ryhmä on hyvä työkalu omien tuntemusten peilaamisessa.

Miten psykodynaaminen hoito ryhmässä vaikuttaa?

Psykodynaamisesti toimiva terapeutti auttaa löytämään, ilmaisemaan ja käsittelemään ryhmässä herääviä ajatuksia ja tunteita. Usein kokemukset ovat yhteisiä monille ryhmän jäsenille, mikä helpottaa ymmärryksen syntymistä heidän välillään.

Hoi­don kuluessa on erityisen arvokasta huomata ja tutustua vie­raaksi jää­neisiin ristiriitoja aiheuttaviin persoonan osiin. Usein juuri ne ovat ajaneet tuntemaan, ajattelemaan ja toimimaan elämää vaikeuttavilla tavoilla. Ryhmässä niitä tarkastellaan ja vaihdetaan kokemuksia. Lopulta nämä persoonallisuuden osat menettävät entisen voimansa, niistä voidaan luopua tai ne asettuvat osaksi toimivaa mieltä. Terapia­prosessin kuluessa myös koko ryhmä oppii ja kehittyy. Tukea antava oma ryhmä sisäistyy arvokkaaksi osatekijäksi mieleen. Siellä se tukee ja auttaa myöhemminkin elämässä.

Terapian kuluessa tapahtuvat muutokset vähentävät mielen ristiriitaisuuksia, helpottavat sisäisiä jännitteitä ja muutenkin vahvistavat omaa mieltä. Samalla ne auttavat olemaan tyydytystä tuottavissa suhteissa toisiin. Tästä on suurta hyö­tyä työssä ja ylipäätään elä­mäs­sä.