Ihmiskuva

Ryhmäpsykoterapian ihmiskäsitys

Psykoterapiaan kuuluu käsitys siitä, mikä ihminen on ja miten häntä voidaan hoitaa. Ihmiskäsityksen sisältö ja painopisteet voivat vaihdella terapeuttisen lähestymistavan mukaan. Ryhmäpsykoterapian ihmiskäsitys rakentuu muutaman peruskäsitteen varaan. Näitä ovat vapaus sekä kehittyminen tuntevana ja ajattelevana olentona vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Vapaus on sitä, että yksilö voi itse päättää omasta elämästään ja olla vastuussa teoistaan ja päätöksistään. Myös terapiatyössä asiakas määrittää tavoitteensa. Kaikesta emme voi kuitenkaan itse päättää. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi oma syntyminen tiettyihin olosuhteisiin, vanhempamme tai geneettinen perimämme.

Ryhmäpsykoterapia ymmärtää ihmisen ainutkertaisena olentona, jolla on tarve olla suhteessa toisiin ihmisiin syntymästään lähtien. Vuorovaikutus – aluksi omiin vanhempiin – on kehittymisen ja oppimisen perusta. Elämä ryhmissä toisten kanssa on omasta yksilöllisyydestämme huolimatta keskeinen tekijä kehityksessämme elämässämme kehdosta hautaan.

Ihminen on siis kehollinen olento, joka ajattelu ja tunnemaailma kehittyvät toisten ihmisten muodostamassa vaikutuspiirissä. Myös pyykkiset ongelmat syntyvät näiden tekijöiden seurauksena ja heijastuvat kokonaisvaltaisesti koko olemukseemme. Merkittävä osa hyvinvointimme kannalta keskeistä ajattelua, tuntemista ja kehollista säätelyä tapahtuu tietoisuuden ulkopuolella.

Ryhmäpsykoterapia ymmärtää ihmisen jatkuvasti täydellistyvänä aktiivisena olentona. Hänen elämänkaareensa sisältyy kehitysvaiheita, jotka saattavat olla vaikeitakin. Tällöin ihminen tarvitsee toisten ihmisten apua. Ryhmäpsykoterapian ihmiskäsitykseen kuuluu olennaisena osana ajatus ihmisestä kyvykkäänä kasvuun ja kypsymiseen toisten tukemana.